Reality : เหมือนอย่างที่เป็น

นิทรรศการ Reality : เหมือนอย่างที่เป็น

โดย กลุ่ม DER FEHLERIST 

กฤติน เอื้อจารุพร

เจษฎา นิ่มเจริญ

สิทธิพลขันทอง

สุรดิษสตางค์จันทร์

ศุภโชติพึ่งพิบูลย์

29 มิถุนายน – 28 กรกฎาคมพ.ศ. 2562

Many Cuts Art Space นำเสนอผลงานจากกลุ่ม DER FEHLERIST กลุ่มเยาวชนที่สนใจทำงานศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในนิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานของศิลปินเยาวชนจำนวน 4 คน และครูสอนศิลปะอีก 1 คน ได้แก่ กฤติน เอื้อจารุพร สิทธิพล ขันทอง สุรดิษ สตางค์จันทร์ ศุภโชติ พึ่งพิบูลย์ และ เจษฎา นิ่มเจริญ โดยเกิดจากการรวมกลุ่มจากการเข้าร่วมศึกษาศิลปะกับกลุ่มศิลปินน้อยของอาจารย์รักษา ปิยะพงษ์ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นิทรรศการ Reality เหมือนอย่างที่เป็น เกิดจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบ realism หรือสัจจะนิยม โดยภาพผลงานทั้งหมดเกิดจากความสนใจในสิ่งรอบตัว คนใกล้ตัว รวมไปถึงความสนใจส่วนตัวของศิลปินเอง

Artist Statement

“การจัดแสดงผลงานศิลปะในชื่อนิทรรศการ “เหมือนอย่างที่เป็น” ต้องการนำเสนอถึงภาวะเป็นจริงในรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงหรืออ้างอิงความเป็นจริงในทางกายภาพ คือมีทั้งรูปธรรม-นามธรรม ประกอบกัน เป็นภาวะ     เป็นจริง (Reality) ที่เป็นความจริงที่จับต้องได้ทั้งภายนอกและภายในหรือในแง่ของกายภาพและเรื่องราว ความรู้สึกบางอย่าง  ซึ่งมุ่งเน้นเป็นสำคัญว่าในความเป็นจริงรอบตัวเรานั้นนอกเบื้องหน้าตาเห็นแล้ว ยังมีเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก และความหมายดำเนินคู่ขนานไปด้วยกันจนเกิดเป็นภาวะเป็นจริง เป็นความเป็นจริงที่สมบูรณ์ ในหลายๆภาพความเป็นจริงที่เราเขียนและนำเสนอ เราแค่อยากบอกว่า“เหมือนอย่างที่เป็น” มันดีที่สุดแล้ว มันคือสิ่งที่เราเป็น อยู่ ยอมรับ และทุกสรรพสิ่ง คือ ความเป็นจริง” 

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับศิลปิน

กฤติน เอื้อจารุพร 

กำลังศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรมและมีเดียอาร์ต ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม ภาพพิมพ์และอีลลัสเตชั่น (วิจิตรศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    เคยได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พ.ศ.2559 ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพในหลวง ระดับเขต พ.ศ.2560

เจษฎา นิ่มเจริญ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (วิชาชีพครู) และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาบริหารการศึกษา

สิทธิพล ขันทอง

กำลังศึกษาอยู่ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลสร้างสรรค์ “ประชาธิปไตยเสรีไทยเพื่อสันติภาพ” ณ สถาบันปรีดีย์ พนมยงค์ (พ.ศ. 2549) และรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4 สมัย (พ.ศ.2555-2558) ผลงานการจัดแสดงนิทรรศการที่ผ่านมา ได้เเก่แสดงนิทรรศการกลุ่ม “ 9 ” ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ( KCC) นิทรรศการวิถีชีวิตบางปะกง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นิทรรศการศิลปินน้อย” ณ งานมหกรรมยานยนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และร่วม Workshop และแสดงผลงานค่ายศิลปะครูสังคม ทองมี

สุรดิษ สตางค์จันทร์ 

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เคยได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ (พ.ศ. 2561) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา 1 (พ.ศ.2560) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศที่1 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา1 (พ.ศ. 2559) ผลงานการจัดแสดงนิทรรศการที่ผ่านมาได้แก่ กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ฯ(Roadshow) ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี กิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศุภโชติ พึ่งพิบูลย์

กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาสถาปัตยกรรม ภาควิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิลปะหัต 4 กรรมระดับภาค 2559  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดจิตรกรรมสร้างสรรค์บนกำแพง ศาสตร์พระราชา

%d bloggers like this: