Calligraphy

นิทรรศการ อักษรวิจิตร : Calligraphy

โดย จินดาเนื่องจำนงค์

17 มกราคม 2562 – 3 มีนาคม 2562

คำว่า calligraphy มาจากภาษากรีก kallos แปลว่า วิจิตร และคำว่า graphẽ แปลว่า การเขียน

การเขียนอักษรวิจิตรสมัยใหม่มีตั้งแต่ตัวอักษรที่ออกแบบสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ไปจนถึงการออกแบบตัวอักษรสำหรับงานวิจิตรศิลป์ หรือการเขียนอักษรแบบ abstact ที่สามารถอ่านได้หรือไม่ได้ การเขียนอักษรวิจิตรยังเป็นที่นิยมกันในการเขียนบัตรเชิญเนื่องในโอกาสพิเศษ การออกแบบอักษรประดิษฐ์ การออกแบบโลโก ศิลปะทางศาสนา งานจ้างเขียน การสลักอักษรบนหิน หรือประกาศนียบัตรต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางาน handcraft ได้รับความนิยมในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้คนเริ่มมีความต้องการงานอดิเรกที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นเสน่ของการออกแบบตัวอักษรเป็นความสวยงามเฉพาะเป็นสื่อด่านแรกที่คนจะพบเห็นในชีวิตประจำวันเข้าไปมีบทบาทในการรับรู้ของผู้คนสื่อเรื่องของอารมณ์และสุนทรียะเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะต่อยอด แตกแขนงออกไปในรูปแบบอื่นๆที่เฉพาะตัว 

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับศิลปิน

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์จบการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา , ปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.) เกียรตินิยม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอนวิชาออกแบบตัวอักษรและวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกให้กับหน่วยงานและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นกำลังหลักในการผลักดันความเคลื่อนไหวของศิลปะเด็ก ศิลปะชุมชนร่วมถึงงานสืบสานและการอนุรักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองฉะเชิงเทราด้วย

%d bloggers like this: